ภาพรวมของผงสแตนเลส

สารบัญ

Stainless steel powder is a versatile material with applications across many industries. This guide provides a comprehensive overview of stainless steel powder, including manufacturing methods, grades, properties, applications, and more.

ภาพรวมของผงสแตนเลส

Stainless steel powder refers to stainless steel particles in a powder form. It is made by atomizing or reducing stainless steel into a fine powder for various industrial purposes.

Some key properties and advantages of stainless steel powder include:

 • High strength and durability
 • Resistance to corrosion and wear
 • Ability to be sintered into complex shapes
 • Range of alloying elements to customize properties
 • การรีไซเคิล
 • Cost-effectiveness

Stainless steel powder is used in applications such as 3D printing, surface coating, brazing, welding, powder metallurgy parts, and more. The global stainless steel powder market size was over $1 billion in 2021 and is projected to grow at a CAGR of over 8% from 2022 to 2030.

stainless steel powder

Types of ผงสแตนเลส

There are various grades and types of stainless steel powder categorized by microstructure, alloying elements, properties, and intended applications.

พิมพ์คำอธิบายองค์ประกอบคุณสมบัติแอปพลิเคชัน
ออสเทนิกNon-magnetic, higher corrosion resistancecr, คือฉันDuctile, non-hardenableAutomotive, architecture, chemicals
MartensiticMagnetic, higher strengthCr, lower NiHardenable, less corrosion resistanceCutlery, surgical instruments, valves
FerriticMagnetic, lower costCr, no NiLess ductile, moderately corrosion resistantAutomotive, appliances, industrial uses
DuplexBalance of strength and corrosion resistanceCr, Ni, Mo, NGood weldability, higher costChemical processing, oil & gas, marine, paper
Precipitation HardeningHardenable martensitic gradeCr, Ni, Cu, AlHigh strength after aging treatmentAerospace, power generation

Manufacturing Process for Stainless Steel Powder

Stainless steel powder can be produced through various methods. The main manufacturing processes include:

การทำให้เป็นละออง – Melted stainless steel alloys are atomized into fine droplets that solidify into powder particles. Water, gas, plasma, or centrifugal atomization methods are used. This produces spherical, refined powders ideal for 3D printing.

อิเล็กโทรไลซิส – A stainless steel object is suspended as the anode in an electrolytic cell. Oxygen generated at the anode reacts with the steel to form iron and chromium oxides powder.

Milling – Stainless steel scrap is mechanically milled into an irregular, angular powder form well suited for pressing into compacts. Lower cost but wider particle size distribution.

Reduction – Stainless steel oxides are reduced using hydrogen or carbon monoxide to produce a fine stainless steel powder.

การฉีดขึ้นรูปโลหะ – A feedstock of stainless steel powder and binder is injection molded then sintered to make complex net-shape parts.

Each method results in powders with different sizes, shapes, purity, and cost. The manufacturing process is tailored based on the application.

Grades of Stainless Steel Powder

Various standard grades of stainless steel powder are commercially available. Common alloying elements include chromium, nickel, molybdenum, manganese, and nitrogen. Here are some of the most widely used grades:

 • 304/304L – Most popular grade, excellent corrosion resistance
 • 316/316L – Added molybdenum for pitting/crevice corrosion resistance
 • 410 – Basic martensitic grade, general purpose
 • 420 – Higher carbon content, used for cutting tools
 • 17-4PH – Martensitic precipitation hardening grade, good strength
 • 15-5PH – Precipitation hardening, higher strength and hardness
 • Custom grades – Optimized composition for sintering, 3D printing, etc.

Properties of Stainless Steel Powder

Key properties of stainless steel powder include:

ขนาดอนุภาค – Generally 5 to 150 microns. Narrower distribution improves sintering.

สัณฐานวิทยา – Shape is spherical for atomization, irregular for milling. Affects flow and packing density.

ความหนาแน่นที่ชัดเจน – Typically 40 to 50% of true density indicating porosity between particles.

ความสามารถในการไหลได้ – Important for die filling. Improved by spherical particles and additives.

การบีบอัดได้ – Degree of densification when compacted. Critical for sintering.

ความสามารถในการเผา – Ability to bond into dense mass upon heating. Affected by purity, size, shape.

องค์ประกอบของโลหะผสม – Determines properties like strength, corrosion resistance, wear resistance, etc.

By controlling the powder characteristics and composition, the properties of finished sintered parts can be tailored as per application needs.

แอปพลิเคชันของ ผงสแตนเลส

Some major applications of stainless steel powder include:

การพิมพ์ 3 มิติ

Also known as additive manufacturing, 3D printing builds up parts layer by layer from stainless steel powder using laser or electron beam energy. Benefits include design freedom, reduced waste, rapid prototyping, and mass customization. Common methods include direct metal laser sintering (DMLS), selective laser melting (SLM), and electron beam melting (EBM).

ผงโลหะวิทยา

In powder metallurgy, stainless steel powder is compacted then sintered to fabricate high performance parts like gears, filters, and automotive components. Allows complex shapes to be mass produced at low cost with minimal material waste.

Surface Coatings

Stainless steel powder coatings are applied using thermal spray or laser cladding methods. Provides wear resistance, corrosion protection, thermal barriers, and electrical conductivity to component surfaces operating in demanding conditions.

Brazing and Soldering

Stainless steel powder paste can be used as filler to join stainless steel components requiring dissimilar material bonds or large joint gaps. Brazing provides strong high temperature joints.

การเชื่อม

Specialized stainless steel powder flux-cored wires are used for welding stainless steel materials, improving weld strength and corrosion resistance compared to solid wire. The powder core provides alloying elements.

Granular Activated Carbon

Stainless steel powder is added during production of activated carbon to increase mechanical strength and abrasion resistance for water treatment applications.

Other Niche Applications

Stainless steel powder also finds use in manufacture of diamond tools, precursor for nanomaterials, electromagnetic shielding, manufacture of steel powder cores, and friction materials.

How to Choose Stainless Steel Powder

Selection of appropriate stainless steel powder depends on factors such as:

 • Intended application – This determines the required powder properties and alloy grade. For example, 316L powder for corrosion resistance or maraging steel for strength.
 • Production process – Atomized, milled, or blended powder tailored for AM, pressing, thermal spray, etc.
 • ขนาดและรูปร่างของอนุภาค – Spherical and fine powder around 20 microns for AM versus irregular larger powder for pressing.
 • ระดับความบริสุทธิ์ – High purity above 99.5% is necessary for critical applications like medical implants.
 • ความหนาแน่นที่ชัดเจน – Higher density above 3 g/cc is desirable for better flow and compaction.
 • ค่าใช้จ่าย – Prices range from $50-$150 per kg based on grade, purity, particle characteristics, and purchase volume.

Leading global suppliers include Sandvik, Höganäs, Carpenter Powder Products, Praxair Surface Technologies, and CNPC Powder who can provide powders optimized for specific requirements. It is best to consult closely with suppliers during new product development.

stainless steel powder

Comparison of Stainless Steel Powder Manufacturing Processes

กระบวนการParticle Morphologyขนาดอนุภาคความบริสุทธิ์ค่าใช้จ่ายแอปพลิเคชัน
การทำให้เป็นอะตอมก๊าซเป็นทรงกลม5 – 150 μmสูงปานกลางAdditive manufacturing, surface coating
การทำให้เป็นอะตอมน้ำไม่สม่ำเสมอ20 – 300 μmปานกลางต่ำPress and sinter parts, coatings
Air plasma atomizationส่วนใหญ่เป็นทรงกลม10 – 150 μmปานกลางปานกลางMetal injection molding, pressing
Centrifugal atomizationเป็นทรงกลม20 – 150 μmสูงสูงการผลิตสารเติมแต่ง
การกัดเชิงกลผิดปกติเชิงมุม1 – 350 μmต่ำต่ำPress and sinter parts
อิเล็กโทรไลซิสDendritic, irregular1 – 150 μmปานกลางปานกลางSurface coating, powder metallurgy
Metal reductionIrregular, porous10 – 150 μmต่ำต่ำPress and sinter parts

Installation of Stainless Steel Powder Production Plant

Installing a stainless steel powder production plant requires attention to factors like:

 • การเลือกไซต์ – Adequate space for equipment, raw material and product storage, utilities, effluent treatment. Easy access for transport.
 • Utilities – Electrical power supply, process water, compressed air, inert gas lines.
 • Foundation – Strong concrete foundation for atomizers, mills, and reduction furnaces. Vibration damping supports.
 • Machinery – Install key equipment like high temperature furnaces, glove boxes, atomizers, grinding mills, cyclones, sieves per manufacturer instructions.
 • ระบบเสริม – Material handling, dust collection, gas scrubbing, waste treatment, controls and automation.
 • ความปลอดภัย – Explosion proof electricals, fire suppression, adequate ventilation, PPE for metal powder handling.
 • การว่าจ้าง – Trial production runs to verify powder quality, production rate, safe material handling, environmental compliance.
 • Certification – ISO 9001 quality system registration. Industry specific certifications from ASME, ASTM, etc.

Proper installation and commissioning by experienced specialists ensures a stainless steel powder plant has safe, optimized operations and maximum production capacity.

Operation and Maintenance of Stainless Steel Powder Equipment

To achieve consistent stainless steel powder quality and productivity, main operation and maintenance guidelines include:

 • Follow standard operating procedures for startup, shutdown, batch scheduling, material handling, safety systems, and environmental monitoring.
 • Monitor key process parameters like temperature, pressure, flow rates, power consumption and maintain within optimized limits.
 • Take representative samples of powder batches and test for size, shape, chemistry, density, flowability per ASTM standards.
 • Perform preventive maintenance on schedule for furnaces, gas lines, atomizers, cyclones, hammer mills, sieves etc.
 • Inspect rotating equipment like motors, gears, impellers for vibration, noise and lubricate bearings.
 • Frequently calibrate instrumentation like pressure gauges, RTDs, flow meters to ensure accuracy.
 • Inspect refractory and heating elements in furnaces and repair/replace as needed to avoid unplanned breakdowns.
 • Ensure dust extraction systems operate efficiently to minimize explosive hazards. Follow housekeeping SOPs.
 • Audit process safety systems like emergency stops, fire/gas detection, ventilation periodically.

With trained personnel and diligent maintenance procedures, stainless steel powder production facilities can operate for years without major issues.

How to Select a Stainless Steel Powder Supplier

When selecting a supplier for stainless steel powder, crucial factors to consider include:

 • Powder specifications – Ability to supply the required grade, particle size/shape, purity level, density and flow characteristics.
 • Quality certifications – Supplier should have ISO 9001, AS9100, Nadcap accreditation, supporting quality documentation.
 • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค – Metallurgy knowledge to customize powder for specific applications and provide application support.
 • Manufacturing capability – Utilize modern atomization, milling and screening technology to produce powders consistently.
 • Testing capability – Fully equipped laboratory for comprehensive powder testing and characterization to international standards.
 • R & amp; d ความสามารถ – Engage in research and new product development for emerging applications like AM.
 • บริการลูกค้า – Timely response to inquiries, orders and requests. Clear terms on pricing, delivery, returns.
 • Regulatory compliance – Documentation like SDS, compliance certifications for environmental regulations.
 • Logistics network – Ability to ship material safely in hazardous cargo-compliant packaging.

Leading global suppliers of stainless steel powder include Sandvik, Carpenter Powder Products, Hoganas, Praxair Surface Technologies and CNPC Powder.

ข้อดีและข้อเสียของ ผงสแตนเลส

ข้อดีข้อเสีย
Excellent strength and corrosion resistanceRelatively high cost versus carbon steel
Can be formed into complex shapes via sintering and AMLower thermal conductivity than other metals
Wide range of grades for varied applicationsRequires surface finishing for improved aesthetics
Highly customizable properties with alloyingDifficult to machine in certain hardened grades
Easy to sanitize for hygiene in food/medical usesMay be subject to pitting corrosion in certain environments
คุณสมบัติอุณหภูมิสูงที่ดีNot as electrically/magnetically conductive as other metals
100% recyclable and environmentally friendlySpecial handling required due to reactivity of fine powder
Established manufacturing methods with high availabilityLimited number of qualified suppliers globally

Stainless Steel Powder vs. Stainless Steel Solids

พารามิเตอร์ผงสแตนเลสStainless Steel Solids
StateFine powder formSolid bar, plate, pipe stock
การผลิตAtomization, electrolysis, millingCasting, rolling, machining of stainless ingots
องค์ประกอบOften custom alloysStandard 300/400 series grades
แอปพลิเคชันAdditive manufacturing, powder metallurgyGeneral fabrication of weldments and finished components
คุณสมบัติFine grain size, strain-freeCoarser grains, possible stresses
ProcessingCompaction and sinteringBending, machining, welding, heat treatment
ค่าใช้จ่าย$50-150 per kg$3-10 per kg for commodity grades
ความพร้อมLimited number of suppliersReadily available globally
เวลานำCan be long for custom ordersShorter lead times for standard grades
stainless steel powder

คำถามที่พบบ่อย

Q: What are the most common grades of stainless steel powder?

A: 304, 304L, and 316L are the most common austenitic grades while 410 and 17-4PH are widely used martensitic grades. Custom alloys optimized for AM or sintering applications are also available.

Q: What is the typical size range of stainless steel powder particles?

A: Particle sizes can range from around 1 micron to over 150 microns. However, 10-45 micron size is common for many applications like MIM, AM, and pressing.

Q: How is corrosion resistance affected in stainless steel powder metallurgy parts?

A: P/M parts can show slightly lower corrosion resistance than wrought forms due to residual porosity if not fully densified. Proper sintering and finishing minimizes this effect.

Q: What causes surface oxidation during handling of stainless steel powder?

A: Fine stainless steel powder can oxidize readily when exposed to air. Use of vacuum or inert gas atmosphere is recommended for handling to prevent oxidation.

Q: How is workability and machinability of P/M stainless steels compared to wrought forms?

A: P/M stainless is less ductile and machinable than wrought forms due to porosity and higher hardness. Green machining of powder compacts prior to sintering improves finish.

Q: What is the typical production rate of commercial stainless steel powder plants?

A: Production rate depends on equipment size and process. Typical medium scale plants produce 100-300 kg/hour of stainless steel powder.

Q: What safety precautions are required when working with stainless steel powder?

A: Avoid dust inhalation by using respirators. Ensure adequate ventilation, grounding, and spark-proof lighting to prevent dust explosions. Use dust extraction and PPE.

บทสรุป

Stainless steel powder offers distinct advantages of strength, corrosion resistance, and fabrication flexibility. With varied manufacturing methods, alloy grades, particle characteristics and applications, stainless steel powder provides design engineers enhanced options to develop innovative components using powder metallurgy and additive techniques. By selecting the appropriate powder, production method, and process parameters, stainless steel powder can deliver superior performance in the most demanding conditions across industries.

รู้กระบวนการพิมพ์ 3 มิติเพิ่มเติม

ร่วมกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Whatsapp
อีเมล
โลโก้โลหะ 3DP ขนาดเล็ก

Metal3DP Technology Co. , Ltd เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโซลูชั่นการผลิตสารเติมแต่งที่มีสำนักงานใหญ่ในชิงเต่าประเทศจีน บริษัท ของเรามีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติและผงโลหะประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

สอบถามเพื่อรับราคาที่ดีที่สุดและโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ!

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ met3dp

Play Video

อัปเดตล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา

มีคำถามอะไรไหม? ส่งข้อความถึงเราตอนนี้! เราจะให้บริการคำขอของคุณกับทีมงานทั้งหมดหลังจากได้รับข้อความของคุณ 

รับ Metal3DP's
โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

รับเทคโนโลยีล่าสุดนวัตกรรมและข่าวของ บริษัท ที่ส่งมอบ